CSR-rapport og code of conduct

BEC’s væsentligste samfundspåvirkning og fokus er at understøtte en tryg, stabil, resilient og innovationsfremmende finansiel infrastruktur i Danmark – samtidig med at dette gøres på en ansvarlig måde.

BEC er en central aktør i Danmarks finansielle infrastruktur og stabilitet. En væsentlig del af danskerne og danske virksomheder har hovedbankforbindelse via et af pengeinstitutterne på BEC’s it-platform.

BEC leverer blandt andet it-løsninger, der forebygger hvidvask, sikrer persondata, beskytter private investorer og giver bedre beregninger af pengeinstitutters kapitalkrav for at mindske risikoen for fremtidige finanskriser.

BEC’s CSR-rapport giver et overblik over arbejdet med at understøtte denne finansielle infrastruktur. Derudover giver den et overblik over, hvad vores fokus er inden for områderne miljø og klima, sociale forhold og virksomhedsadfærd – også kendt som ESG-agendaen – og hvordan vi konkret arbejder med dette. Det vil sige alt fra, hvordan vi arbejder med at minimere vores klimaaftryk, kompetenceudvikler medarbejdere og ledere, diversitet og inklusion, dataetik, risici og meget mere.

God læselyst.

Code of conduct

Code of conduct handler om værdier og etiske retningslinjer i relation til måden, vi agerer på over for hinanden og omverdenen. Ordentlighed er her en nøgleværdi. BEC’s code of conduct ligger indlejret i forskellige politikker, som danner ramme om vores hverdag. Læs vores code of conduct i sin helhed her. Til illustration er her lidt uddrag:

Partnerskab med kunden

BEC’ere er nøglepersoner i kontakten til vores kunder, og BEC’ere har et særligt ansvar for at skabe det gode partnerskab.

Ligeværd

I BEC spiller vi hinanden gode. Der skal både være respekt og forståelse for fællesskabet og for det enkelte menneske. BEC accepterer ikke diskrimination, herunder fx på grund af køn, etnicitet, seksualitet, politisk observans, religion eller alder.

Personlig adfærd

BEC forventer, at der udvises høflighed og respekt overfor kolleger og relationer i BEC’s omverden. BEC forholder sig ikke til BEC’eres private forhold, men de forventes at optræde på en måde, der ikke kan skade BEC’s omdømme.

Gaver

BEC’s antikorruptionspolitik er med til at sikre, at BEC’ere udviser omtanke og kun modtager og giver gaver, hvis de er af symbolsk værdi.

Sikkerhed og fortrolighed

BEC beskytter fortrolige oplysninger, uanset om oplysningerne fx kommer fra kunder, leverandører, eksterne samarbejdspartnere eller fra andre afdelinger.

logo