CSR-rapport og code of conduct

BEC’s væsentligste samfundspåvirkning og fokus er at understøtte en tryg, stabil, resilient, vækstfremmende og innovationsfremmende finansiel infrastruktur i Danmark.

BEC’s årlige CSR-rapport giver overblik over BEC’s samfundspåvirkning og samfundsansvar (corporate social responsibility).

BEC er en central aktør i Danmarks finansielle infrastruktur og stabilitet. En væsentlig del af danskerne og danske virksomheder har hovedbankforbindelse via et af de pengeinstitutterne på BEC’s it-platform. Derfor er BEC’s væsentligste samfundspåvirkning at understøtte en finansiel infrastruktur i Danmark, der er tryg, stabil, modstandsdygtig, vækst- og innovationsfremmende.

BEC leverer blandt andet it-løsninger, der forebygger hvidvask, sikrer persondata, beskytter private investorer og giver bedre beregninger af pengeinstitutters kapitalkrav for at mindske risikoen for fremtidige finanskriser.

I CSR-rapporten kan du læse om BEC’s arbejde med klimaaftryk, digitale kompetencer, sunde og fleksible arbejdspladser, talentprogrammer, diversitet og inklusion, dataetik og meget mere.

Code of conduct

Code of conduct handler om værdier og etiske retningslinjer i relation til måden, vi agerer på over for hinanden og omverdenen. Ordentlighed er her en nøgleværdi. BEC’s code of conduct ligger indlejret i forskellige politikker, som danner ramme om vores hverdag. Læs vores code of conduct i sin helhed her. Til illustration er her lidt uddrag:

Partnerskab med kunden

BEC’ere er nøglepersoner i kontakten til vores kunder, og BEC’ere har et særligt ansvar for at skabe det gode partnerskab.

Ligeværd

I BEC spiller vi hinanden gode. Der skal både være respekt og forståelse for fællesskabet og for det enkelte menneske. BEC accepterer ikke diskrimination, herunder fx på grund af køn, etnicitet, seksualitet, politisk observans, religion eller alder.

Personlig adfærd

BEC forventer, at der udvises høflighed og respekt overfor kolleger og relationer i BEC’s omverden. BEC forholder sig ikke til BEC’eres private forhold, men de forventes at optræde på en måde, der ikke kan skade BEC’s omdømme.

Gaver

BEC’s antikorruptionspolitik er med til at sikre, at BEC’ere udviser omtanke og kun modtager og giver gaver, hvis de er af symbolsk værdi.

Sikkerhed og fortrolighed

BEC beskytter fortrolige oplysninger, uanset om oplysningerne fx kommer fra kunder, leverandører, eksterne samarbejdspartnere eller fra andre afdelinger.

logo