Stærk og sikker it-platform

BEC leverer solid og sikker it-drift med særdeles høj tilgængelighed. Med en stabil, sammenhængende og opdateret teknologisk platform står BEC klar til at møde nye krav fra kunderne, samfundet og nye teknologiske trends.

Optimal oppetid, sikkerhed og hastighed er grundsten for BEC’s pengeinstitutter og andre kunder. Trods et markant øget ressourcetræk i de senere år har BEC fastholdt hurtige svartider og en tilgængelighed på systemerne, som på årsbasis overgår BEC’s ambitiøse servicemål.

Med visheden om et solidt teknologisk fundament fra BEC kan kunderne fokusere på at udvikle sig – uanset om det er næste digitale service, der skal gå live, eller den gode kunderelation, der skal gødes gennem individualiserede, datadrevne tilbud.

Driftsvolumen giver konkurrencekraft

BEC er blandt andet en volumenforretning, der bygger på stordrift, ikke mindst gennem underleverandøren JN Data, der varetager it-driften for BEC og en stor del af den danske finanssektor i øvrigt. BEC’s stordriftsfordele er i de senere år vokset med især Spar Nords migrering til BEC i 2016 og Nykredit Banks migrering i 2017-2018.

Det er BEC’s mål at understøtte kundernes vækst med omkostningseffektiv it-drift for både store og små kunder. BEC har derfor indledt en række projekter, som blandt andet skal øge omkostningseffektiviteten, optimere tilgængeligheden yderligere, styrke klar driftskommunikation til kunderne og udbygge BEC’s teknologiske motorkraft.

Robust og opdateret teknologisk motor

Det kræver store og opdaterede teknologiske muskler at drive og udvikle en bundsolid it-platform med over 200 forskellige forretningsservices, millioner af bankkonti og milliarder af databasekald hver dag. Og det kræver fremsynethed at agere i en tid, hvor datamængderne eksploderer sammen med behovet for at analysere og rapportere data.

Derfor har BEC en struktureret proces for gennemgå alle elementer i den teknologiske platform, kortlægge deres nuværende niveauer, opstille fremtidige ambitionsniveauer og løbende løfte platformen. Sådan sikrer BEC en stabil og sammenhængende bankplatform, som er teknologisk opdateret og klar til at imødekomme fremtidige krav fra kunder og nye sociale, teknologiske og regulatoriske trends.

Det skal blandt andet sikre, at BEC kan differentiere sin udvikling til forskellige kunders behov, samstemme BEC’s it-arkitektur med kundernes, øge mulighederne for automatisering og skabe en åben it-arkitektur, der giver pengeinstitutterne og nye samarbejdspartnere fleksible muligheder for at innovere nye produkter og services sammen med BEC.

Vedholdende og metodisk sikkerhedsarbejde

21 procent af private danskere og 28 procent af danske virksomheder har hovedbankforbindelse i et pengeinstitut på BEC’s it-platform. Desuden driver BEC it-systemer for kerneaktører som Danmarks Nationalbank, Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet. BEC er derfor central i Danmarks finansielle infrastruktur og stabilitet.

Sikkerheden om BEC’s it-systemers tilgængelighed, integritet og fortrolighed er således af afgørende betydning for BEC, BEC’s kunder og det danske samfund. BEC arbejder derfor vedholdende og metodisk med at identificere, forebygge og imødegå alle former for teknologiske og menneskelige trusler.

BEC er underlagt ”Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler”. Heraf følger, at BEC’s sikkerhed kontrolleres af intern og ekstern systemrevision samt Finanstilsynet.

Direktionen udarbejder BEC’s sikkerhedspolitik, som godkendes af bestyrelsen. Den gælder også ved outsourcing og for andre samarbejdspartnere. Sikkerhedspolitikken er baseret på standarden DS/ISO/IEC 27001:2013. Vedrørende cybersikkerhed anvender BEC desuden et rammeværk fra det amerikanske National Institute of Technology (NIST) og US-CERT’s Cyber Resilience Review.

Der udarbejdes årligt en risikovurdering til bestyrelsen og kvartalsvis en status på risikovurderingen til direktionen. Formålet med risikovurderingen er at dokumentere et præcist og retvisende sikkerhedsbillede, at vurdere de it-risici, der kan påvirke BEC-koncernen i kritisk eller alvorlig grad, samt at efterprøve, at BEC’s sikkerhedsgrundlag modsvarer truslerne, og at den iboende restrisiko er tydeligt identificeret.

BEC deltager desuden i Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR), som er nedsat på initiativ af Danmarks Nationalbank.

logo