31/10/2017

Pres på udtrædelsesvilkår udløser nedskrivninger i BEC

Finanstilsynet vil af med datacentralernes udtrædelsesgodtgørelser i den situation, hvor et pengeinstitut skal afvikles. Det øger den økonomiske risiko for de tilbageværende pengeinstitutter, og derfor vil BEC-pengeinstitutterne nu nedskrive udviklingsaktiver for ca. 500 mio. kr.

I forbindelse med nye krav til pengeinstitutternes kapitalgrundlag udfordrer Finanstilsynet nu datacentralernes udtrædelsesgodtgørelser i den situation, hvor et pengeinstitut kommer under sit kapitalkrav, og hvor der således skal iværksættes afviklingsforanstaltninger. Tilsynet har tilkendegivet en forventning om, at udtrædelsesgodtgørelser vil blive betragtet som en afviklingshindring og derfor skal afskaffes i denne situation.

Konsekvensen af Finanstilsynets forventning vil være, at BEC’s forretnings- og økonomimodel udfordres, da den er baseret på fællesskab, og at BEC har krav på godtgørelse, når et pengeinstitut med kort varsel udtræder af BEC. BEC oparbejder ikke systematisk et overskud til dækning af en sådan hændelse. BEC er organiseret som en forening af pengeinstitutter, der samarbejder om fælles it-udvikling, uden at foreningen skal give overskud.

BEC’s ejerkreds, medlemmerne, har indledt en proces for at reducere medlemmernes fremtidige risiko forbundet med, at et medlem skulle tvinges til at udtræde af BEC uden mulighed for betaling af godtgørelse som følge af afvikling. Som en konsekvens heraf vil BEC med baggrund i den øgede usikkerhed om de forventede fremtidige indtægtsstrømme foretage en konkret vurdering af værdiansættelsen af sine eksisterende udviklingsaktiver.

”Vi skal være sikre på, at alle medlemmer betaler deres del til den it-udvikling, som vi sætter i gang sammen. Så vi reagerer nu på, at den nye forventning fra Finanstilsynet medfører et ganske anderledes risikobillede i den situation, hvor et medlem pludselig skal afvikles,” fortæller Gert Jonassen, bestyrelsesformand i BEC og ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.

I 2017 gennemføres derfor en nedskrivning af BEC’s udviklingsaktiver i størrelsesordenen 500 mio. kr. baseret på en foreløbig gennemgang. BEC forventer herefter et årsresultat i 2017 efter skat på mellem -350 mio. kr. og -400 mio. kr.

Som konsekvens heraf vil BEC’s medlemmers andelskonti blive fuldt nedskrevet. Derudover har BEC’s medlemmer aftalt at tilføre yderligere kapital på i alt 80 mio. kr.

”BEC’s daglige drift er fuldstændig uberørt, og BEC er fortsat i gang med at levere en række store udviklingsprojekter til pengeinstitutterne. Så dette er udelukkende et spørgsmål om, hvordan vi værdiansætter fællesskabets aktiver i lyset af det nye risikobillede,” pointerer Gert Jonassen.

BEC’s daglige drift er fuldstændig uberørt, og BEC er fortsat i gang med at levere en række store udviklingsprojekter til pengeinstitutterne.

Gert Jonassen, formand for BEC’s bestyrelse

Nedskrivningen reducerer følgende udfordringer og risici for de pengeinstitutter, der ejer BEC:

  • BEC’s medlemmer er med til at beslutte nye udviklingsopgaver. Hvis et medlem udtræder uden godtgørelse til fællesskabet, kan de tilbageværende medlemmer stå med en nedskrivning af de aktiviteter, som de måtte være nødt til at lukke eller ville få en lavere fremtidig indtægt af.
  • BEC afskriver sine udviklingsleverancer over en periode på tre år fra igangsættelsestidspunktet. Hvis et medlem udtræder uden godtgørelse til fællesskabet, vil de tilbageværende medlemmer skulle dække det udtrædende medlems andel af afskrivningerne på it-investeringer, som det udtrædende medlem har været med til at tage beslutning om.
  • For at sikre lavest mulige driftsomkostninger til pengeinstitutterne har BEC aftalt bindingsperioder på op til fem år med væsentlige underleverandører. Hvis et medlem udtræder uden godtgørelse til fællesskabet, vil BEC’s tilbageværende medlemmer stå med en driftsomkostning, som de ikke på kort sigt kan reducere i væsentligt omfang.
  • Et medlem får i dag udbetalt værdien af sin andelskonto ved udtrædelse af BEC. Hvis BEC’s muligheder for udtrædelsesgodtgørelse indskrænkes, vil en sådan situation ikke være ønskværdig.
logo